Korea National League
한국실업축구연맹
Korea National League

2017 내셔널리그

조회일시 : 2018-07-22 13:46:08
경기번호 : 71
대회구분
정규리그
주최
한국실업축구연맹
창원시청
선축
부산교통공사
날씨
맑음
관중수
60명
2017-08-04(금) 19:00
주심
김덕철
1부심
차상욱
2부심
김홍규
2
0
전반
3
4
심판평가관
안상기
경기감독관
신종용
창원종합운동장
2
후반
1
감독
박항서
유니폼
(상) 빨강
대기심
김도연1
0
0
연장전반
0
0
기록원
김한솔
유니폼
(상) 파랑
감독
김한봉
(하) 검정
0
연장후반
0
(하) 파랑
0
승부차기
0
비고

퇴장
경고
PK
GL
AS
GK
CK
FO
OS
ST
교체
성명
NO
위치
NO
성명
교체
ST
OS
FO
CK
GK
AS
GL
PK
경고
퇴장
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0(0)
박지영
1
GK
FW
2
이승민
0(0)
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
윤병권
5
DF
FW
8
박승민(c)
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
전42' /13
황재현
6
DF
FW
11
표하진
0(0)
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1(0)
최명희(c)
7
MF
FW
17
윤태수
2(2)
0
4
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
1(0)
후15' /99
임종욱
8
MF
MF
24
김용민
0(0)
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0(0)
배해민
9
FW
MF
26
윤문수
1(1)
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1(0)
후00' /77
최권수
10
MF
FW
37
정서운
후15' /77
0(0)
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0(0)
태현찬
11
MF
MF
38
최홍일
후17' /5
0(0)
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
하재훈
12
DF
GK
41
이인수
후44' /1
0(0)
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0(1)
강상민
16
MF
DF
87
류현진
후31' /27
2(0)
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1(0)
김창휘
33
DF
DF
93
장현우
1(0)
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
신용석
4
대기
대기
1
이승규
후44' /41
0(0)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
전42' /6
박경익
13
대기
대기
4
이주호
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
김만희
17
대기
대기
5
조재용
후17' /38
0(0)
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
이상근
18
대기
대기
12
김진수
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
이한국
20
대기
대기
18
유인웅
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
김호준
21
대기
대기
20
박경록
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
정현학
22
대기
대기
27
이용승
후31' /87
0(0)
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2(0)
후00' /10
김슬기
77
대기
대기
32
김영삼
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1(1)
후15' /8
최인창
99
대기
대기
77
이승엽
후15' /37
2(1)
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
2
4
6
14
0
7(2)
8(4)
1
30
4
10
3
4
0
2
0
* PK-페널티킥, GL-득점, AS-도움, GK-골킥, CK-코너킥, FO-반칙, OS-오프사이드, ST-슛팅

전반 06분 30초 배해민(9)
후반 48분 38초 강상민(16)
 후반 36분 17초 태현찬 PA-오른쪽 -패스 최인창(99) GA-중앙 -헤딩-골 득점 최인창(99) 도움 태현찬(11)
 후반 44분 51초 태현찬 AK-오른쪽 -패스 강상민(16) AK-중앙 왼발-슈팅-골 득점 강상민(16) 도움 태현찬(11) 전반 03분 49초 - 윤태수(17) PA-왼쪽 오른발-슈팅-골 득점 윤태수(17)
 전반 18분 38초 류현진 HL-중앙 -패스 윤문수(26) PA-중앙 오른발-슈팅-골 득점 윤문수(26) 도움 류현진(87)
 전반 35분 42초 정서운 AK-왼쪽 -패스 윤태수(17) PA-왼쪽 오른발-슈팅-골 득점 윤태수(17) 도움 정서운(37)
 후반 27분 59초 표하진 PA-왼쪽 -패스 이승엽(77) PA-왼쪽 왼발-슈팅-골 득점 이승엽(77) 도움 표하진(11)
전반 29분 03초 류현진(87)
전반 33분 42초 김용민(24)인쇄하기 창 닫기