Korea National League
한국실업축구연맹
Korea National League

2018 내셔널리그

조회일시 : 2019-11-19 11:45:40
경기번호 : 18
대회구분
정규리그
주최
한국실업축구연맹
창원시청
선축
김해시청
날씨
맑음
관중수
124명
2018-04-13(금) 19:00
주심
김도연2
1부심
박만근
2부심
이양우
1
1
전반
3
5
심판평가관
서정삼
경기감독관
전성호
창원축구센터
0
후반
2
감독
최영근(代)
유니폼
(상) 빨강
대기심
문진재
0
0
연장전반
0
0
기록원
이서율
유니폼
(상) 흰색
감독
윤성효
(하) 검정
0
연장후반
0
(하) 검정
0
승부차기
0
비고

퇴장
경고
PK
GL
AS
GK
CK
FO
OS
ST
교체
성명
NO
위치
NO
성명
교체
ST
OS
FO
CK
GK
AS
GL
PK
경고
퇴장
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
윤병권(c)
5
DF
DF
4
김윤진
0(0)
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
후01' /10
김대광
7
MF
DF
5
박인서
2(0)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0(0)
태현찬
11
MF
MF
7
곽성욱
2(1)
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0(0)
박경익
13
DF
FW
11
안상민
후13' /21
0(0)
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0(0)
강상민
14
MF
DF
13
고윤철
0(0)
1
2
6
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0(1)
후36' /8
나성수
16
MF
MF
14
양동협(c)
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0(0)
후01' /9
최승헌
17
MF
FW
16
이준혁
후40' /27
1(1)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
조향기
20
DF
GK
18
차강
후45' /25
0(0)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0(0)
김영기
21
GK
MF
29
지언학
2(1)
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
공다휘
23
MF
DF
33
박요한
1(0)
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0(0)
이재근
25
DF
FW
77
빅톨
후29' /99
1(3)
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
박지영
1
대기
대기
6
송기웅
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
배현기
3
대기
대기
10
이찬수
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
최영광
4
대기
대기
20
여인혁
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
후36' /16
임종욱
8
대기
대기
21
한의혁
후13' /11
2(0)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
후01' /17
배해민
9
대기
대기
25
장인효
후45' /18
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0(0)
후01' /7
최권수
10
대기
대기
27
주광선
후40' /16
0(0)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
서준영
12
대기
대기
31
정종희
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
정현학
15
대기
대기
40
정호민
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
손기련
18
대기
대기
99
조주영
후29' /77
0(1)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
1
1
1
5
1
13
1
0(1)
11(7)
1
13
8
2
2
5
0
1
0
* PK-페널티킥, GL-득점, AS-도움, GK-골킥, CK-코너킥, FO-반칙, OS-오프사이드, ST-슛팅

전반 24분 08초 이재근(25)
전반 28분 00초 이재근(25)
전반 42분 15초 태현찬(11)
후반 06분 22초 나성수(16)
후반 37분 22초 공다휘(23)
 전반 12분 00초 최승헌 GA-오른쪽 -패스 나성수(16) GA-오른쪽 오른발-PK-골 득점 나성수(16) 도움 최승헌(17) 전반 15분 36초 - 빅톨(77) GA-중앙 오른발-슈팅-골 득점 빅톨(77)
 전반 18분 45초 - 곽성욱(7) PA-중앙 왼발-슈팅-골 득점 곽성욱(7)
 전반 46분 13초 지언학 PA -패스 빅톨(77) 오른발-슈팅-골 득점 빅톨(77) 도움 지언학(29)
 후반 38분 54초 - 지언학(29) MF-오른쪽 오른발-슈팅-골 득점 지언학(29)
 후반 44분 04초 주광선 PA-중앙 -패스 조주영(99) PA-중앙 오른발-슈팅-골 득점 조주영(99) 도움 주광선(27)
전반 41분 05초 곽성욱(7)


전반 28분 48초 이재근(25)

인쇄하기 창 닫기