Korea National League
한국실업축구연맹
Korea National League

2018 내셔널리그

조회일시 : 2020-07-07 02:55:42
경기번호 : 33
대회구분
정규리그
주최
한국실업축구연맹
목포시청
선축
창원시청
날씨
맑음
관중수
100명
2018-05-05(토) 15:00
주심
서동빈
1부심
이양우
2부심
주현민
4
3
전반
1
1
심판평가관
백중철
경기감독관
박종규
목포축구센터
1
후반
0
감독
김상훈
유니폼
(상) 검정
대기심
하헌섭
0
0
연장전반
0
0
기록원
윤예진
유니폼
(상) 흰색
감독
최영근(代)
(하) 검정
0
연장후반
0
(하) 파랑
0
승부차기
0
비고
-퇴장 : 창원 최영근 감독대행 (전39분)

퇴장
경고
PK
GL
AS
GK
CK
FO
OS
ST
교체
성명
NO
위치
NO
성명
교체
ST
OS
FO
CK
GK
AS
GL
PK
경고
퇴장
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
이제승
2
MF
GK
1
박지영
0(0)
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
김영욱(c)
9
FW
DF
4
최영광
후00' /14
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0(0)
전인환
10
FW
DF
5
윤병권(c)
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
후13' /18
손경환
17
DF
MF
7
김대광
0(0)
0
5
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
후45' /4
정민재
19
MF
MF
10
최권수
0(0)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
전인규
20
MF
MF
11
태현찬
0(0)
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
0
1(3)
김상욱
22
FW
DF
13
박경익
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0(0)
신윤민
23
DF
MF
17
최승헌
후10' /9
0(1)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0(0)
후46' /1
남윤창
25
GK
FW
19
박지민
후16' /15
0(0)
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1(1)
후32' /40
정수빈
28
DF
DF
20
조향기
0(0)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
구대엽
30
DF
MF
23
공다휘
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
후46' /25
강모근
1
대기
대기
3
배현기
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
후45' /19
손국회
4
대기
대기
9
배해민
후10' /17
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
서인덕
7
대기
대기
12
서준영
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
천제훈
8
대기
대기
14
강상민
후00' /4
0(0)
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
조평원
14
대기
대기
15
정현학
후16' /19
0(0)
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0(0)
정호균
16
대기
대기
16
나성수
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
후13' /17
이용인
18
대기
대기
21
김영기
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0(0)
후32' /28
이현진
40
대기
대기
24
배창일
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
()
대기
대기
27
차준석
0(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
6
1
11
0
2(4)
0(1)
1
13
0
6
1
1
0
5
1
* PK-페널티킥, GL-득점, AS-도움, GK-골킥, CK-코너킥, FO-반칙, OS-오프사이드, ST-슛팅

후반 24분 38초 정수빈(28)
 전반 01분 40초 - 김상욱(22) MF-중앙 오른발-프리킥-골 득점 김상욱(22)
 전반 10분 37초 - 김상욱(22) MF-중앙 오른발-프리킥-골 득점 김상욱(22)
 전반 20분 24초 - 김상욱(22) PA-왼쪽 오른발-슈팅-골 득점 김상욱(22)
 후반 20분 58초 전인환 AK-중앙 -패스 정수빈(28) PA-중앙 오른발-슈팅-골 득점 정수빈(28) 도움 전인환(10) 전반 13분 42초 태현찬 PA-오른쪽 -패스 최승헌(17) PA-중앙 오른발-슈팅-골 득점 최승헌(17) 도움 태현찬(11)
전반 11분 42초 김대광(7)
전반 39분 02초 김대광(7)
후반 16분 05초 박지민(19)
후반 43분 26초 강상민(14)
후반 44분 42초 정현학(15)


전반 39분 21초 김대광(7)

인쇄하기 창 닫기